close

Tourists and cornballs love Joe’s Shanghai, but everyone knows it’s Nan Xiang Xiao Long Bao holding down Flushing.